shima

ゼニガタフシエラガイ

ゼニガタフシエラガイ
Pleurobranchus forskalii