TakeshiYogo

コナユキツバメガイ

コナユキツバメガイ
Chelidonura amoena